CHORZOWSKA0001
Pomagamy w organizacji dokumentacji budowlanej

Dokumenty i pozwolenia

Wypis i wyrys z planu miejscowego

Mapy zasadnicze i do celów projektowych

Oświadczenia o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci

Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Opinie geotechniczne

Zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Projekt budowlany

Zgody na odstępstwo od przepisów

Pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy

Dziennik budowy

Oświadczenia kierownika budowy

Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.